امروز : 1398/06/28

اهداف آزمایشگاه اقتصادسنجی:.آزمایشگاه اقتصاد سنجی یک مرکز آموزشی و پژوهشی در زمینه مدلها و روشهای آماری و اقتصاد سنجی است و در زمینه آموزش روش ها و نرم افزار های اقتصاد سنجی، خدمات مشاوره ای، مدل سازی و برآورد الگوهای آماری و اقتصاد سنجی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها فعالیت می کند.